Věra Olšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Čtyřlístek: Děti se u nás učí v laskavém a klidném prostředí

9.2.2014
Před dvaceti lety otevřela Věra Olšáková v Uherském Hradišti školu se symbolem štěstí ve znaku i v názvu, která se měla výrazně odlišovat od ostatních. A to především moderními postupy a individuálním přístupem k žákům. Přála si, aby měly odpovídající vzdělání děti výjimečně nadané i děti s nejrůznějšími typy znevýhodnění. Vzhledem k tomu, že zařízení už načíná třetí desetiletí svého působení, zdá se, že se jí podařilo naplnit představy rodičů i jejich potomků.Co se Vám vybaví jako první , když se řekne Čtyřlístek?


Štěstí, škola.


Vaše škola je zde už dvacet let, nedávno oslavila výročí. Jak probíhaly oslavy?


2. září 2013 proběhlo slavnostní zahájení školního roku v kině Hvězda. Program byl věnován právě dvacátému výročí založení naší školy. Jednak se promítaly různé ukázky z historie školy, staré fotky, probíhaly rozhovory s bývalými absolventy a byli pozváni zajímaví hosté. Na rozdíl od běžného zahájení školního roku, kdy si připravují program žáci, tentokrát si naopak program připravili právě tito hosté pro naše žáky. Například pan místostarosta Evžen Uher hrál a zpíval společně s panem Gabrielem, paní Lapčíková zpívala a hrála na cimbál a také si nacvičila společné vystoupení s naší žákyní, která zpívala. Pozvání přijal Tomio Okamura, který četl ze svých knížek, pan ředitel Botek z plavecké školy zazpíval a zacvičil, poté proběhla prohlídka školy.

Celý školní rok se výročí bude průběžně vzpomínat a budou probíhat aktivity spojené právě s tímto výročím. V červnu 2013 jsme tak již zaměřili školní akademii, kde vystupovali naši žáci pro rodiče.


Mohla byste v krátkosti zavzpomínat na historii, jaké byly nejdůležitější mezníky v existenci školy?


Školu jsem založila k 1. 9. 1993 s jednou první třídou. V roce 1994 pak přibyla mateřská škola. Každý rok jsme přidávali jednu třídu, a tak bylo pro nás velmi důležité, když jsme se do roku 2001 stali úplnou základní školou.

Za další důležité mezníky považuji získání statusu Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2008. Jsme jejich jedinou základní fakultní školou. Od té doby se rozvíjí mezi námi velmi dobrá spolupráce. V roce 2009 jsme získali podporu EU v grantovém projektu „Práce s talenty“. Naše péče o nadané spočívá v pedagogické diagnostice, sestavení individuálního plánu, práci s nadanými přímo ve výuce, v mimoškolních aktivitách s nimi. Také jsme zařazeni mezi školy spolupracující se Společností pro talent a nadání ČR – kolektivní člen mezinárodní společnosti ECHA. A konečně ve spolupráci s Mensou ČR jsme 1. 9. 2013 založili Klub nadaných dětí pro I. a II. stupeň ZŠ.

Myslím, že pro nás také hodně znamená současné umístění školy. V areálu na Studentském náměstí jsme od ledna 2012. Jde o velmi dobře umístěnou školu: klidné, moderní prostředí, v jídelně si žáci vybírají ze šesti jídel, pro výuku tělesné výchovy využíváme areál sportovišť.


Žákům i jejich rodičům se snažíte nabízet i moderní způsoby výuky. Jaké to jsou?


Výuka anglického jazyka již v mateřské škole, rozšířená výuka anglického jazyka na základní škole od 1. do 9. třídy, výuka informačních technologií od 1. třídy, práce s vlastním notebookem ve výuce na II. stupni, malé kolektivy ve třídách i v budoucích letech - do 15 dětí na prvním stupni, do 18 dětí na II. st.

V rámci tělesné výchovy každý školní rok všechny ročníky cca po dvou měsících výuka v tělocvičně, na atletickém stadionu, plavání, bruslení a ukázka golfu a tenisu. Samozřejmostí je péče o nadané žáky, vytváření individuálních plánů a materiálů dítěti na míru, nadstandardní péče pro děti, které potřebují podporu a jsou integrovány do běžných tříd. Důraz na komunikaci s rodiči také elektronicky - žákovská knížka, termíny písemných prací, domácí úkoly, třídní kniha, akce a další. V neposlední řadě plánujeme prospěchová stipendia, dbáme na tradiční morální hodnoty. Dětem nabízíme také objednávání online obědů ze 6 druhů a svačinek ze 4 druhů.


Nedílnou součástí vaší školy je i škola mateřská. Na jakých funguje principech?


Mateřská škola připravuje děti na vstup do naší školy. Takže pracuje na stejných principech, nazýváme je Čtyřlístek pro štěstí:

Bezpečné, neohrožující prostředí k učení – vždyť ve stresu se nedá učit! Vycházíme ze zjištění, k nimž se dobrala věda v průběhu 20. století. Co se vlastně odehrává v lidském mozku při procesu učení? Vytvářejí se nové spoje, a při tom strach a stres vysloveně škodí. Proto chceme, aby žáci nezakoušeli při učení stres a obavy, ale aby v klidném a laskavém prostředí dosáhli maxima svých možností. Rádi bychom, aby žáci shledali poznávání jako smysluplnou i příjemnou aktivitu, aby naučené uměli užít v praxi.

Malé počty dětí ve třídách umožňují individuální přístup vyučujících. A také stejnou péči žákům nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde. Individuálně se věnujeme talentovaným dětem a rozvíjíme tak jejich specifické nadání. Staráme se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním i sociálním znevýhodněním a pokud je to možné, nevydělujeme je do samostatných skupin. Učíme žáky vyjádření vlastního názoru a vedeme je k zodpovědnosti.

Zpětná vazba prostřednictvím slovního hodnocení a sebehodnocení žáků místo známek. Zpětná vazba je totiž zaměřena na činnost a dává směr dalšímu učení, nezahanbuje ani netrestá, což je neméně důležité, nebere dětem vnitřní motivaci!

Smysluplnost, spolupráce a svobodná volba jsou pro nás klíčem ke kvalitnímu učení. Smysluplnost a použitelnost učiva v praktickém životě v té nejvyšší možné míře žáci zakoušejí při projektové výuce – projektům věnujeme dlouhodobě velkou pozornost a vnímáme je kromě jiného jako ideální způsob praxe.

Je něco speciálního, co nabízíte dětem a rodičům jen vy, na co jste obzvlášť hrdí?


Nabízíme propojení výuky od tří let až po devátou třídu a zejména návaznosti mezi mateřskou školou a první třídou, mezi I. a II. stupněm základní školy. Zaměřujeme se zejména na výuku angličtiny, češtiny a matematiky. Učitelé ze základní školy chodí vyučovat do mateřské školy, učitelé z II. stupně se podílejí na výuce na I. Stupni.

Za nejdůležitější považuji, že učitelé na všech stupních školy jsou ztotožněni s naší filosofií, nemají zájem dělat ve škole „přepadovky“, jestli jsou žáci pořád naučení, ale cíleně je připravují na zkoušení a písemné práce, oznamují včas termíny a dávají možnost si výsledky po konzultacích a po splnění určitých podmínek opravit.

Umíme pracovat s žáky vyžadujícími speciální péči. Zejména pak s nadanými. Těm sestavujeme individuální plány od mateřské školy až po devátou třídu. Věnujeme se vytváření didaktických testů a vytváření didaktických materiálů právě pro ně.


Co plánujete do budoucna - další projekty, rozšíření, inovace?


Momentálně máme v plánu využít větších prostor a zvýšit kapacitu školy. Zajímá nás také rozšíření v oblasti firemních školek. Určitě se budeme zaměřovat na získání dalších grantových projektů ESF, které se budou zaměřovat na práci s nadanými a polytechnické vzdělávání. Naším cílem je také větší využití IT techniky, v příštím školním roce chceme dokončit wifi připojení v celé škole. Výuku tak přizpůsobit tomu, že všichni žáci na druhém stupni budou pracovat v hodinách se svým notebookem. 


Co byste popřála svým kolegům, dětem i rodičům do nového roku 2014?

Přeji hlavně zdraví a radost z našich dětí!


www.zsctyrlistek.cz​Autor článku: Petra Kučerová

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Věra Olšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Čtyřlístek: Děti se u nás učí v laskavém a klidném prostředí

Reklama