Pomáhat a pálit! ANEB SLIVOVICE AQUA VITAE!

18.3.2014
Tradiční lidové kultuře je v České republice věnována poměrně velká pozornost. Poněkud stranou zájmu však dosud stála oblast podomácké výroby pálenek ve vesnickém prostředí. Dané téma bylo sice zpracováváno v různé míře řadou autorů v odborné i populárně naučné literatuře, přesto jeho soubornější prezentace veřejnosti dlouho chyběla. Snad prvním výrazným počinem se stala v roce 1992 výstava Moravského zemského muzea v Brně o historii a současnosti pálení destilátů s názvem „Už máte vypálené?". Tato výstava byla velmi úspěšná a sklidila vřelý ohlas návštěvníků v téměř dvou desítkách muzeí u nás i v zahraničí. Bohužel, jak už to bývá u většiny putovních expozic, po jejím skončení byly exponáty vráceny svým majitelům a její dílčí prohlídka je možná již jen z převážně písemných, archivních či fotografických materiálů.

Proto se zrodila v roce 2006 v hlavách dvou přátel a kolegů ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti Ivo Frolce a Jiřího Severina myšlenka zřídit specializované Muzeum lidových pálenic se stálou expozicí. Od úmyslu po jeho realizaci však vedla dlouhá a poměrně trnitá cesta. Provedené terénní výzkumy a sběry ukázaly, že získat ilegální destilační přístroje

bude obtížné, a skutečně se tak podařilo jen v ojedinělých případech. Černé pálení bylo a dosud je poměrně častým jevem, ale obavy z trestního postihu (do konce roku 2009, kdy došlo ke změně legislativy a přehodnocení trestného činu na přestupek) logicky bránily majitelům k jakémukoliv zveřejnění, a tedy i vystavování jejich mnohdy velmi zajímavých podomácky vyrobených přístrojů. Bylo proto nutné spolupracovat s policií, úřady a soudy na území několika příhraničních krajů a tímto způsobem získávat do sbírky státem zabavené nelegální kompletní pálenice či jejich části. Následovalo studium archivních pramenů, literatury a zpracování scénáře expozice ve spolupráci s další etnografkou Slováckého muzea Martou Kondrovou. Dílo se podařilo a ke slavnostnímu otevření Muzea lidových pálenic ve Vlčnově dne 15. května 2010 bylo shromážděno, zpracováno a vystaveno kolem tří desítek kompletních destilačních přístrojů a jejich částí, velké množství dalších potřeb souvisejících spálením, např. nádoby, viněty a jiné dokumenty.


V expozici se dozvídáme, že znalost výroby alkoholických nápojů sahá až do starověku. Přestože starověcí obyvatelé Babylónu znali již v 7. tisíciletí před naším letopočtem nápoje podobné pivu a vínu, nebyly jim jasné procesy, které vedou k jejich vzniku. Zrození opojných látek bylo proto připisováno bohům. Koncentrování alkoholových látek v prokvašené ovocné šťávě pomocí destilace znali zřejmě již v Egyptě. Od Egypťanů se umění destilovat etanol naučili Arabové, pravděpodobně po dobytí Egypta v roce 640 n. 1.

V Evropě začali s výrobou alkoholu mniši v italských klášterech. Dominikáni, kartuziáni a benediktini pálili mimo vína hlavně bylinné pálenky, s úspěchem prodávané pro lékařské účely. První doložené popisy destilace pocházejí z 12. století. Získaný destilát byl znovu několikrát překapáván, čímž získával na kvalitě. Pálenka, vyráběná především z vína, byla označována jako spiritus vini (duch vína) nebo aqua vitae (voda života). Jako všelék bylo doporučováno její použití při četných nemocech.
Do českých zemí se dostala znalost destilování ze severní Itálie přes Rakousko. První písemné zmínky o výrobě pálenek v českých zemích pochází ze 13. a 14. století. K rozvoji pálení vína došlo za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Jako základní surovina pro výrobu destilátu sloužilo víno, od 14. století také obilí, hlavně žito a zkažené či nekvalitní pivo. Podle hlavní použité suroviny se výrobcům kořalky přezdívalo vinopalové, pivopalové či mořipivové. První větší vinopalna byla založena za vlády Václava IV. (kolem r. 1400) v Kutné hoře, zejména pro potřeby horníků. Vzhledem k doporučování alkoholu pro lékařské účely rostla v následujících staletích obliba destilátů a úměrně tomu rostl také počet vinopalen a rozšiřoval se sortiment použitých surovin o ovoce, přísady z bylin a koření. Značná obliba kořalky učinila z jejího pálení výnosnou činnost, která zaujala v období novověku zejména podnikavou šlechtu. Obchod s lihovinami podléhal mílovému právu, které volný prodej kořalky značně omezovalo. Poddaní byli tudíž nuceni konzumovat nápoje vyrobené vlastními vrchnostenskými palírnami prodávané v panských krčmách.


Ze sféry vlivu šlechty se dostávaly palírny kořalky již během 18., nejvíce však v 19.století, kdy je řada nájemců, mnohdy židovského původu, od vrchnosti odkoupila. Dvorní dekret z roku 1835 a jeho další předpis z roku 1888 o možnosti vypálit 56 litrů 50% kořalky bez daně povoloval pořízení destilačních aparátů především do bohatších selských usedlostí. Podmínkou bylo, že pálit se bude z vlastního ovoce a na vlastním pozemku. Tolerováno bylo i zapůjčování kotle mezi hospodáři. Mimo soukromé palírny u sedláků začaly po roce 1905 vznikat ve větším měřítku palírny spolkové. Tyto palírny byly po roce 1948 zestátněny a řada z menších provozů pokračovala v činnosti jako družstevní pálenice. V 70.-80. letech byly v řadě obcí vystavěny nové objekty družstevních či tzv. pěstitelských pálenic, ve kterých se každoročně zpracovávají výpěstky místních občanů. Vedle těchto oficiálních pálenic se setkáváme s fenoménem tzv. černého, tedy ilegálního pálení.


Právě historie a současnost pěstitelského a černého pálení destilátů se stala předmětem zájmu Společnosti přátel slivovice České republiky, která byla založena v Uherském Hradišti v dubnu roku 2011. Ještě v témže roce společnost uspořádala ve Vlčnově 1. slovácký košt slivovice, z něhož vzešel vítězný nejlepší vzorek tohoto destilátu z celé naší národopisné oblasti. Další plošné košty budou následovat. Tímto však aktivity specializovaného občanského sdružení zdaleka nekončí. I v tomto roce se můžeme těšit na pokračování naučné zábavného pořadu Pomáhat a pálit, který společnost připravila ve spolupráci se Slováckým muzeem.


Připravil: Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti


www.slovackemuzeum.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Pomáhat a pálit! ANEB SLIVOVICE AQUA VITAE!

Reklama